SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

425-430
K. Szczeklik, D. Owczarek, J. Pytko-Polończyk, D. Cibor, T. Mach
Increased expression of interleukin- 6 and tumor necrosis factor alpha in saliva of patients with dental caries and Crohn’s disease
Zwiększona ekspresja interleukiny 6 i czynnika martwicy nowotworów w ślinie pacjentów z próchnicą zębów i chorobą Crohna


431-435
P. Zając, E. Koziróg, M. Włodarczyk, F. Dziwisz, Ł. Sadowski, S. Jander, M. Krejca, S. Ostrowski
Early results of aortic valve replacement with biological prostheses in patients below the age of 65
Wczesne wyniki wymiany zastawki aortalnej z użyciem protez biologicznych u pacjentów poniżej 65 roku życia


436-441
M. Krakowska-Stasiak, D. Cibor, K. Kozioł, I. Grys, T. Mach, D. Owczarek
The effect of diabetes mellitus on clinical symptoms and esophageal injury in patients with gastroesophageal reflux disease
Wpływ cukrzycy na obraz kliniczny i endoskopowy u pacjentów z chorobą refluksową przełyku


442-447
K. Połetek, I. Pałasz, A. Siwiec, A. Olszanecka
Wiedza oraz umiejętności praktyczne pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym dotyczące przeprowadzania domowych pomiarów ciśnienia tętniczego
Knowledge and practice towards home blood pressure measurements in patients with arterial hypertension


448-451
K. Doroszewska, A. Horbaczewska, J. Komenda, E. Kłosowicz, R. Jach
Ciąże w bliźnie po cięciu cesarskim - różne metody postępowania w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego
The extrauterine pregnancy in cesarean scar pregnancy - various methods of treatment in the Clinic of Gynecological Endocrinology and Gynecology, University Hospital


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

452-456
A. Zapora-Kurel, M. Rydzewska, M. Małyszko, NA. Drobek, A. Zajkowska, J. Małyszko
Iron metabolism in diabetes
Metabolizm żelaza w cukrzycy


457-463
A. Lizoń, R. Drożdż
Nanocząstki metali w zastosowaniach diagnostycznych i terapeutycznych
Biodiagnostic and therapeutic applications of noble metal nanoparticles


464-473
J. Mazurkiewicz, M. Bodnar, J. Różański
Dawkowanie leków u pacjentów z upośledzonym gFr - porady praktyczne dla lekarzy rodzinnych
Drug dosing for patients with renal impairment - practical advice for general practitioners


474-479
W. Bulska-Będkowska, J. Chudek
Uszkodzenia śródbłonka i aktywacja procesu wykrzepiania u pacjentek z rakiem piersi poddanych chemioterapii
Endothelial damage and activation of coagulation in patients with breast cancer receiving chemotherapy


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

480-484
J. Wiliński, A. Skwarek, R. Borek, T. Kameczura, A. Napieralska
Inadvertent atrial electrode implantation into left atrium during dual chamber pacemaker surgery in patient post ostium primum atrial septal defect correction
Niezamierzona implantacja elektrody przedsionkowej do lewego przedsionka podczas zabiegu wszczepienia dwujamowego rozrusznika serca u chorego po korekcji ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu pierwotnego