SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

1-6
P. Szczepaniak, G. Osmenda, A. Furtak, G. Wilk, M. Drożdż, B. Batko, T.P. Mikołajczyk, T. Guzik, M. Cześnikiewicz-Guzik
The association between plasma C-reactive protein (CRP) level and periodontal health indices
Związek pomiędzy poziomem białka C-reaktywnego w osoczu a wskaźnikami zdrowia przyzębia


7-12
M. Cześnikiewicz-Guzik, G. Osmenda, K. Szczeklik, A. Furtak, D. Nowakowski, M. Drożdż, G. Wilk, R. Nosalski, P. Szczepaniak, B. Batko, T.P. Mikołajczyk,T. Guzik
Association between periodontal tissue status and diabetes mellitus in patients with bleeding while brushing
Wskaźniki stanu przyzębia a występowanie cukrzycy u chorych z krwawieniem podczas szczotkowania zębów


13-16
A.B. Podhorecki, H. Liszka, A. Gądek
Ocena wpływu jednoczasowej naprawy łąkotek na wynik funkcjonalny i powikłania po zabiegach rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Functional outcome and complications of concurrent meniscal repair in patients undergoing anterior cruciate reconstruction


17-20
Ł. Kuźma, K. Struniawski, S. Pogorzelski, M. Kożuch, M. Zalewska-Adamiec, H. Bachórzewska -Gajewska, J. Małyszko, S. Dobrzycki
Niedomykalność trójdzielna jako niekorzystny czynnik rokowniczy u pacjentów z zastawkowymi wadami serca
Tricuspid regurgitation as an adverse prognostic factor among patients with valvular heart disease


21-25
M. Merklinger-Soma, R. Pfitzner
Zachowania zdrowotne pacjentów po wszczepieniu sztucznej zastawki serca leczonych antagonistami witaminy K w aspekcie czynników demograficzno-społecznych – część II
Health behaviours in patients after implantation of an artificial heart valve who are treated with the vitamin K antagonists in the aspect of socio-demographic factors – part II


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

26-29
B. Chlebanowski, M. Banach
Gruźlica kręgosłupa – wciąż aktualny problem
Spinal tuberculosis still a problem


30-35
W. Jańczak, J. Małyszko
Leczenie farmakologiczne pacjentów z otępieniem i przewlekłą chorobą nerek
Pharmacological treatment in patient with dementia and chronic kidney disease


36-42
K. Szczeklik, W. Krzyściak
Od uszkodzeń miejscowych do narządowych – konsekwencje zaburzeń równowagi pomiędzy produkcją reaktywnych form tlenu a sprawnością układów antyoksydacyjnych w chorobie Leśniowskiego-Crohna
From local to organ lesions – the consequences of disturbances in the balance between the production of reactive oxygen species and the efficiency of antioxidant systems in Crohn’s disease


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

43-47
M. Zalewska-Adamiec, J. Małyszko, H. Bachórzewska-Gajewska, K. Gugała, S. Dobrzycki
Kompleksowa rewaskularyzacja wieńcowa z użyciem aterektomii rotacyjnej u 62-letniego dializowanego pacjenta z zawałem NSTE MI
Complex coronary revascularization with using rotablation in 62-year-old dialyzed patient with myocardial infarction without ST-segment elevation


VARIA

48-51
P. Kuzaka, P. Marczyński, T. Syryło, B. Kuzaka
Jan Władysław Kiełkiewicz (1875-1929) - pionier urologii warszawskiej
Jan Władysław Kiełkiewicz (1875-1929) - pionieer of Warsaws urology