PRZEGLĄD LEKARSKI


Uwaga


W imieniu Wydawnictwa Przegląd Lekarski pragnę poinformować Autorów i Czytelników, że prace opublikowane w Przeglądzie Lekarskim po 30 czerwca 2017 r. nie będą dostępne w Bazie MEDLINE do momentu pozytywnej weryfikacji czasopisma przez działającą od 1988 r. Komisję (NLM Literature Section Technical Review Committee - LSTRC). Wszystkie czasopisma, w tym Przegląd Lekarski, które pojawiły się w bazie MEDLINE przed 1988 r. będą podlegały ocenie. Odpowiedni wniosek został przesłany i wyrażamy nadzieję, że zostanie pozytywnie oceniony.
Redaktor Naczelny
Prof. Władysław Sułowicz


Jednym z najstarszych czasopism polskich, wydawanym od ponad 150 lat jest Przegląd Lekarski. Rok 1862, w którym ukazał się pierwszy tom Przeglądu Lekarskiego to czas zaborów, ale dzięki wielkiej dyplomacji polskich lekarzy było to czasopismo wydawane w języku polskim. W pierwszym numerze z dnia 5 kwietnia 1862 roku opublikowano (cyt.): Aforyzmy kliniczne przez Prof. Dr Dietla. Kilka dostrzeżeń z mojego dziennika lekarskiego przez Dra Oettingera. Histologia ciała ludzkiego napisana przez Dra H. Hoyera. Wiadomość p. Prof. Dra Majera Protokół posiedzenia Oddziału nauk przyr. i lek. z d. 12 marca 1862r. Czasopismo to od początku swojego istnienia miało na celu przekazywanie informacji medycznych. Były tutaj publikowane opisy przebiegu choroby, opisy stosowanych na ówczesne czasy metod leczenia, były oczywiście i reklamy leków. W prospekcie do wydania pierwszego numeru prof. Józef Dietl pisał: "Wolni zatem obawy przyniesienia zamiarem naszym uszczerbku czyimbądź godziwym usiłowaniom, w chęci przysporzenia krajowi pożytku, jaki tylko spływać nań może z Towarzystwa naszego, przystępujemy do wydawania zapowiedzianego niniejszem PRZEGLĄDU LEKARSKIEGO."" Wiele innych czasopism, które powstały w latach późniejszych było wzorowanych na Przeglądzie Lekarskim.Przegląd Lekarski jest istotnym źródłem informacji na temat eksperymentów medycznych prowadzonych na więźniach w obozach koncentracyjnych szczególnie w KL Auschwitz-Birkenau oraz następstw medycznych pobytu w obozach obserwowanych u tych którzy przeżyli. Przez 31 lat (od 1961-1991 roku) styczniowe numery Przeglądu Lekarskiego znane jako "Przegląd Lekarski - Oświęcim" wydawano w rocznicę wyzwolenia obozu. Łącznie z tego zakresu opublikowano ponad 1000 artykułów przygotowanych przez 477 Autorów. Za tą działalność w latach 1992 i 1995 czasopismo było dwukrotnie nominowane do nagrody Nobla.Przegląd Lekarski (Medical Review) is one of the oldest Polish journals, published for over 150 years. The first issue of the journal was published in the year 1862. The journal accepts for publication original and review articles, case presentations, letters to the editor and communications.

Przegląd Lekarski is an important source of knowledge on medical experiments conducted on prisoners in concentration camps, especially in Auschwitz-Birkenau and medical consequences of those who survived. For 31 years (from 1961-1991) every January issue of the Przegląd Lekarski known as the" Przegląd Lekarski - Oświęcim" was published on the anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau concentration camp. More than 1000 articles written by 477 authors were published dealing with this topic. For this activity Przegląd Lekarski - Oświęcim was officially nominated twice (1992 and 1995) for the Nobel Peace Prize.