Informacje dla Autorów:

 1. Przegląd Lekarski jest pismem o charakterze ogólnolekarskim, ukazującym się raz w miesiącu w wersji drukowanej i elektronicznej (wple.net). Zamieszcza w języku polskim lub angielskim prace ze wszystkich dziedzin medycyny teoretycznej, doświadczalnej, a szczególnie klinicznej, jak również materiały z sympozjów i kongresów.


 2. Publikowane są prace: oryginalne, poglądowe, opisy przypadków, doniesienia z zakresu etyki, deontologii, historii medycyny, jak również recenzje książek oraz listy do Redakcji.


 3. Prace w wersji elektronicznej należy nadsyłać na adres Redakcji (redakcja@wydplek.com.pl lub stuwer@op.pl) w formacie pliku Word (.doc lub .docx).


 4. Na pierwszej stronie należy podać: tytuł pracy wraz z jego tłumaczeniem na język angielski, imiona i nazwiska Autorów, nazwę jednostki (klinika, zakład, oddział), imię i nazwisko kierownika wraz z jego podpisem, co jest równoznaczne ze zgodą na publikację, adres do korespondencji, telefon, fax i e-mail. Streszczenie (do 300 słów) w pracach oryginalnych winno zawierać:
  - Wstęp, Cel pracy, Materiał i Metodykę, Wyniki oraz Wnioski.
  - Znaczenie użytych w pracy skrótów powinno być objaśnione bezpośrednio po ich wprowadzeniu.


 5. Należy dołączyć podpisane przez wszystkich Autorów oświadczenie, że praca nie była dotychczas publikowana, o wkładzie poszczególnych Autorów, istniejącym ewentualnie konflikcie interesów oraz źródłach finansowania.


 6. Ryciny i tabele wraz z tytułem oraz jego angielskim tłumaczeniem należy zamieścić w tekście pracy w miejscu oczekiwanym przez Autora. Ryciny należy przygotować w postaci tiff, jpg (co najmniej 300 DPI) lub w programie Power Point. Tytuł pracy, streszczenie, dodatkowe słowa kluczowe oraz opisy tabel i rycin należy nadsyłać w języku polskim i angielskim.


 7. Piśmiennictwo według kolejności cytowania należy przygotować zgodnie z konwencją międzynarodową, skróty według (Index Medicus) oraz kolejno rok; tom: strony, a w przypadku książek nazwę firmy wydawniczej, miejsce, rok wydania i strony. Każdą pozycję podać w osobnej linii. W wykazie należy podać: nazwisko Autora/Autorów, inicjały imion. W przypadku większej niż 6 liczby Autorów, należy podać pierwszych pięciu z dopiskiem i wsp: (gdy cytowana praca w j. polskim) lub et al: (w j. angielskim), a następnie pełny tytuł pracy. Np. 10. Autor A, Autor B, Autor C, Autor D, Autor E. et al: (lub i wsp): Pełny tytuł pracy. Przegl Lek. 2015; 72: 496-499. Numery pozycji piśmiennictwa powinny zostać podane w kwadratowych nawiasach w miejscu cytowania, np: [1], [2,3], [4-6].


 8. Autorzy otrzymują potwierdzenie nadesłania pracy. Przyjęcie pracy do druku następuje w oparciu o opinię dwóch Recenzentów, którzy nie znają nazwisk Autorów oraz ośrodków. Praca może być zwrócona Autorowi z propozycją przeredagowania zgodnie z uwagami Recenzentów.


 9. Redakcja zastrzega sobie możliwości dokonywania niezbędnych poprawek i skrótów bez porozumienia się z Autorem.


 10. Warunkiem druku pracy jest odesłanie korekty szczotki drukarskiej (pdf).


 11. Za wydrukowane prace (z wyjątkiem prac zamówionych) nie są wypłacane honoraria.


 12. Warunki płatności za wydrukowanie pracy:
  - do 4 stron: 500 zł +VAT
  - każda następna strona: 100 zł +VAT
  - strona w kolorze: 300 zł +VAT


Kolegium Redakcyjne
Guidelines for Authors:
 1. Przegląd Lekarski is a general medical journal, appearing monthly in both print and electronic version (wple.net). Publishing in Polish or English, manuscripts from all the fields of medicine, theoretical, experimental and especially clinical as well as materials from symposia and congresses.


 2. The journal publish: original an review articles, case reports, notes dealing with ethics, deontology, medical history, as well as reviews of books and letters to the Editor.


 3. Word format (.doc or .docx) manuscripts should be send to the editor by e-mail redakcja@wydplek.com.pl or stuwer@op.pl


 4. The title page should include the title, Authors` first and last names, institutional affiliations, first and last name of their superiors with their signature and stamp indicating their consent for publication, address for correspondence, tel., fax, e-mail. Abstracts (up 300 words) of original papers should contain:
  - Introduction, Aim, Material and Methods, Results and Conclusions.
  All abbreviations must be defined in the text on first use.


 5. All Authors should sign the statement that the article has not been previously published, the contribution of each Authors, potential conflict of interest and sources of funding.


 6. Figures and tables should be placed in appropriate point of manuscript including their titles in Polish and translation into English. The prefered formats of figures are jpg, tiff (300 DPI) or Power Point. It is desirable to submit the title, summary, additional key words, legends to figures and tables in Polish and English version.


 7. The reference list must be supplied in order of appearance. Reference citations to periodicals should include last name of the Author [maximum six or in case of more Authors, names of the first five Authors i wsp: (Polish) or et al: (English)], initials of first and middle name, title, journal abbreviation (as in the Cumulated Index Medicus) followed by year; volume and pages. Book references should include publisher, city, year and pages. Each reference should be listed in a separate line. Example: Author A, Author B, Author C, Author D, Author E. i wsp: or et al: Full title. Przegl Lek. 2015; 72: 496-499. Numbers of references should be written in the square parentheses each time they appear in the text. Example: [1], [2,3], [4-6].


 8. Authors will receive an acknowledgement of their manuscript submission. Articles will be accepted for publication on blind review by two Referees. Authors may be asked to revise their articles according to reference remarks.


 9. The Editor has the right to make necessary corrections and shortenings without the Author's knowledge.


 10. Galley proof of articles (pdf) after corrections should be sent back to the Editorial Board.


 11. Except for invited articles Authors will not receive financial rewards.


 12. Manuscript processing charges:
  - up to 4 pages: 500 zł + VAT
  - each next page: 100 zł + VAT
  - page in color: 300 zł + VAT


Editorial Board